Sr. No

Name

01

Mr. Shaikh Sattar

02

Mr. Shaikh Moizuddin

03

Mr. Hafeez Qureshi

04

Mr. Bhausaheb Kalunke

05

Mr. Shaikh Yusuf T.

06

Mr. Basharat Hussain

07

Mr. Bhagwan Khalse

08

Mr. Somnath Harne

09

Mr. Mohammed Riyaz

10

Mr. Shaikh Moiez

11

Mr. Syed Farooque

12

Mr. Khan Mushtaq

13

Mr. Shaikh Yusuf

14

Mr. Azam Pasha

15

Mr. Shaikh Viquar

16

Mr. Shaikh Kalim

17

Mr. Shaikh Haroon

18

Mr. Shaikh Waseem

19

Mr. Shaikh Fayyaz

20

Mr. Shaikh Mubin

21

Mr. Mohammed Faheem

22

Mr. Syed Ali Gazanfar

23

Mr. Syed Mushtaq

24

Ms. Divekar Priyanka

25

Mr. Abdul Qayyum

26

Mr. Shaikh Naeem

27

Mr. Shaikh Saleem

28

Mr. Arshad Khan

29

Mr. Shaikh Ikramoddin

30

Mr. Shaikh Arbaz

31

Mrs. Syed Shabana

32

Mr. Shahed Hussain

33

Mr. Riyaz Patel

34

Mr. Zubair Shah

35

Mr. Sayyad Feroz

36

Mr. Zaker Shah

37

Mr. Mohammed Luqman